Statut SSM "Ślązaczek"

Statut Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Ślązaczek”

Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Nazwa schroniska brzmi: Szkolne Schronisko Młodzieżowe ,,Ślązaczek’’ w Katowicach. Schronisko wchodzi w skład Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych.
 2. Szkolne Schronisko Młodzieżowe ,,Ślązaczek’’ w Katowicach, nazwane dalej schroniskiem, ma siedzibę w Katowicach przy ulicy Sokolskiej 26.

§ 2

 1. Organem prowadzącym schronisko jest Miasto Katowice.
 2. Nadzór pedagogiczny nad schroniskiem sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

II. Cele i zadania

§ 3

 1. Zadaniem schroniska młodzieżowego jest:
  1. upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki jako aktywnej formy wypoczynku,
  2. zapewnienie gościom taniego noclegu, opieki wychowawczej i informacji krajoznawczo -turystycznej,
  3. prowadzenie doradztwa w zakresie turystyki i krajoznawstwa regionu,
  4. wspieranie organizacyjne pobytu zarówno grup, jak i osób indywidualnych,

III. Zadania i kompetencje dyrektora schroniska

§ 4

 1. Schroniskiem kieruje dyrektor Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach.
 2. Dyrektor planuje, organizuje i nadzoruje pracę schroniska, a w szczególności:
  1. reprezentuje je na zewnątrz,
  2. sprawuje nadzór nad pracownikami,
  3. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym,
  4. wykonuje zadania wynikające z przepisów o zatrudnianiu,
  5. ustala organizację pracy schroniska,
  6. występuje do organu prowadzącego schronisko o ustalenie wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w schronisku,
  7. w celu wykonywania zadań, związanych z kierowaniem bieżącą działalnością schroniska, powołuje i odwołuje kierownika schroniska.

IV. Zadania i kompetencje pracowników schroniska

§ 5

 1. Zadania i kompetencje kierownika schroniska:
  1. planuje i organizuje działalność gospodarczo-finansową i administracyjną schroniska,
  2. organizuje i kieruje pracą podległych pracowników,
  3. w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły opracowuje plan pracy schroniska,
  4. realizuje zadania zgodnie z planem pracy oraz wytycznymi organów nadzorujących,
  5. dba o właściwy poziom: informacji turystycznej, wystroju schroniska i organizacji pobytu osób korzystających z usług placówki,
  6. czuwa nad przestrzeganiem regulaminu schroniska,
  7. dba o właściwy stan techniczny, sanitarno-higieniczny oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe schroniska,
  8. czuwa nad przestrzeganiem regulaminu pracy, dyscypliny pracy, bezpieczeństwem pracowników i osób korzystających z usług schroniska, poszanowaniem powierzonego mienia,
  9. wykonuje prace zlecone przez dyrektora wynikające z aktualnych potrzeb schroniska,
  10. składa bieżące sprawozdania dyrektorowi szkoły przekazując swoje wnioski, opinie i spostrzeżenia wynikające z realizacji powierzonych zadań bezpośrednio lub na posiedzeniach zespołu doradczego.
 2. W schronisku zatrudnia się pracowników obsługi, do zadań których należy w szczególności:
  1. prowadzenie dokumentacji meldunkowej i kasowej,
  2. wykonywanie prac o charakterze biurowym, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania schroniska,
  3. rowadzenie recepcji,
  4. pobieranie opłat za usługi świadczone przez schronisko,
  5. czuwanie nad przestrzeganiem regulaminu schroniska,
  6. pełnienie opieki nad obiektem podczas pracy ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
  7. dbanie o stan higieniczno-sanitarny obiektu, oraz bezpieczeństwo osób i mienia.
 3. Obsługę w zakresie działalności finansowo-ekonomicznej i kasowej prowadzą zgodnie z obowiązującymi przepisami wyspecjalizowane służby pracownicze Centrum Usług Wspólnych.
 4. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników określają odrębne przepisy.

 V. Organizacja schroniska

§ 6

 1. Schronisko należy do grupy schronisk stałych i okres działalności schroniska określi arkusz organizacji schroniska. Terminy niezbędnych przerw ustala dyrektor szkoły tak, by przypadały w okresach zmniejszonego nasilenia ruchu turystycznego.
 2. Doba w schronisku trwa od godz. 18.00 do godz. 10.00 dnia następnego.
 3. System rezerwacji miejsc noclegowych:
  1. rezerwacje noclegów przyjmowane są od osób indywidualnych osobiście, listownie, telefonicznie, faxem lub pocztą elektroniczną,
  2. rezerwacje grup powyżej 10 osób muszą być potwierdzone pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.
 4. Schronisko nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe oraz pieniądze będące w posiadaniu osób korzystających ze schroniska.
 5. Osoby niepełnoletnie nie będące członkami grup zorganizowanych mogą przebywać w schronisku tylko pod opieką swoich rodziców lub prawnych opiekunów.
 6. Zorganizowane grupy młodzieży szkolnej, w tym uczniów dorosłych, mogą przebywać w schronisku tylko pod opieką osób dorosłych - opiekunów wyznaczonych przez organizatora wyjazdu grupy.

VI. Prawa i obowiązki dzieci i młodzieży oraz innych osób przebywających w schronisku

§ 7

 1. Dzieci, młodzież oraz inne osoby przebywające w schronisku mają prawo do:
  1. bezpiecznego pobytu w schronisku,
  2. korzystania z tanich noclegów – przysługujących im ulg,
  3. życzliwego i podmiotowego traktowania przez personel schroniska,
  4. ochrony i poszanowania godności,
  5. poszanowania prywatności,
  6. swobody wyrażania myśli, przekonań, w szczególności światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza to dobra innych osób,
  7. uzyskania informacji i doradztwa w zakresie turystyki i krajoznawstwa,
  8. rozwoju zainteresowań w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
 2. W przypadku naruszenia praw korzystający ze schroniska mogą wpisywać uwagi do książki życzeń i zażaleń lub wnieść skargę do dyrektora Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych. Tryb rozpatrywania skarg określają odrębne przepisy.
 3. Obowiązkiem dzieci, młodzieży oraz innych osób korzystających ze schroniska jest:
  1. przestrzeganie ciszy nocnej od godz. 22.00 do 6.00,
  2. używanie bielizny pościelowej – schroniskowej lub własnej,
  3. noszenie schludnego ubioru,
  4. spokojne i uprzejme zachowanie,
  5. przestrzeganie zakazu palenia tytoniu,
  6. przestrzeganie zakazu spożywania alkoholu i napojów alkoholowych, zażywania środków odurzających i uprawiania gier hazardowych,
  7. przestrzeganie zakazu posiadania przedmiotów niebezpiecznych (w tym broni ostrej, gazowej, miotaczy gazu, straszaków, noży o długości ostrza przekraczającej 7 cm, kusz, itd.), materiałów wybuchowych (w tym rac, fajerwerków, świec dymnych, itp.), środków żrących, materiałów łatwopalnych oraz innych przedmiotów stwarzających zagrożenie zdrowia i życia.
 4. Osoby będące w posiadaniu alkoholu lub przedmiotów wymienionych w ust. 3 lit. g) zobowiązane są zdeponować je u kierownika schroniska lub u innego uprawnionego pracownika.
 5. Osoby nie stosujące się do obowiązków określonych w ust. 3 mogą być usunięte ze schroniska przez uprawnionego pracownika bez prawa zwrotu poniesionych kosztów.

 VII. Postanowienia końcowe

§ 8

 1. Ustalona nazwa schroniska jest używana przez schronisko w pełnym brzmieniu.
 2. Oznaczeniami schroniska umieszczonymi na budynku są:
  1. trójkątna tablica o wymiarach 60 cm x 60cm x 60cm z napisem: „Szkolne Schronisko Młodzieżowe” (duże białe litery na jasnozielonym tle),
  2. aktualnie obowiązujący symbol Międzynarodowej Federacji Schronisk Młodzieżowych.

§ 9

Szczegółowe zasady organizacji i sposób korzystania ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Ślązaczek” określa regulamin schroniska.

§ 10

Kierownik Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w widocznym miejscu eksponuje materiały informacyjne o regionie, wykaz niezbędnych numerów telefonów, informację o rozkładzie jazdy komunikacji publicznej oraz o dostępnej bazie żywieniowej, a także informację o lokalizacji obiektów kulturalnych i sportowych.

§ 11

 1. Statut wraz z regulaminem oraz cennik opłat za korzystanie ze schroniska eksponuje się do wiadomości gości w widocznym miejscu obok recepcji oraz na stronie internetowej schroniska.
 2. Książka życzeń i zażaleń znajduje się w recepcji, a informacja o niej wywieszona w widocznym miejscu obok recepcji.
 3. Zmian w statucie w formie pisemnej dokonuje dyrektor szkoły.

§ 12

Statut wchodzi w życie z dniem 04 września 2017 roku.