Regulamin SSM "Ślązaczek"

Regulamin Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Ślązaczek”

Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach

Zasady organizacji

§ 1

 1. Schronisko należy do grupy schronisk stałych i jest czynne, co najmniej 320 dni w roku.
 2. Za usługi świadczone przez schronisko pobierane są opłaty. Wysokość opłat zatwierdza organ prowadzący – Miasto Katowice na wniosek dyrektora szkoły.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownik schroniska, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, może obniżyć wysokość opłat.
 4. W schronisku można przebywać 3 noce z rzędu. Przedłużenie pobytu możliwe jest po uzyskaniu zgody kierownika schroniska.

Zasady korzystania ze schroniska

§ 2

 1. Prawo do korzystania ze schroniska przysługuje młodzieży szkolnej i akademickiej, nauczycielom i innym pracownikom oświaty oraz członkom Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych lub Międzynarodowej Federacji Schronisk Młodzieżowych, a także innym zainteresowanym w razie dostępności miejsc.
 2. Doba w schronisku trwa od godz. 18.00 do godz. 10.00 dnia następnego. Przebywanie w schronisku pomiędzy godz. 10.00 a 18.00 możliwe jest po uzyskaniu zgody kierownika.
 3. Drzwi schroniska są zamykane o godz. 22.00, a otwierane o godz. 6.00. Pracownik recepcji ze względu na bezpieczeństwo może odmówić otwarcia schroniska w godz. od 23.00 do 6.00. Turyści, którzy przychodzą późno lub bardzo wcześnie wychodzą ze schroniska, nie powinni zakłócać wypoczynku pozostałym osobom. Odstępstwa od ustalonych godzin ciszy nocnej są możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach za zgodą kierownika schroniska.
 4. W schronisku obowiązuje cisza nocna od godz. 22.00 do godz. 6.00.
 5. Korzystający z noclegu, o ile rezygnują z bielizny pościelowej schroniska, muszą być zaopatrzeni we własną bieliznę pościelową (2 prześcieradła lub jedną poszwę i poszewkę na poduszkę) albo śpiwór (bieliźniany lub turystyczny).
 6. Schronisko nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pokojach.
 7. Za szkody powstałe w mieniu schroniska winny płaci odszkodowanie w wysokości odpowiadającej zakupowi zniszczonej rzeczy po cenach bieżących bądź kosztach przywrócenia jej do stanu pierwotnego. Za zniszczenie ścian pobierana jest odszkodowanie w wysokości kosztów renowacji danej ściany.
 8. Na terenie schroniska mogą przebywać wyłącznie osoby w nim zameldowane.
 9. Zorganizowane grupy młodzieży szkolnej mogą być przyjęte na nocleg wyłącznie pod opieką pełnoletniego opiekuna. Osoby niepełnoletnie nie będące członkami grup zorganizowanych mogą przebywać w schronisku tylko pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna.
 10. Opłata za nocleg winna być uiszczona przy dokonywaniu meldunku.
 11. Uzyskanie zniżki możliwe jest po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki, tj.:
  • legitymacji szkolnej, studenckiej lub nauczycielskiej – 50 %,
  • legitymacji Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych lub Międzynarodowej Federacji Schronisk Młodzieżowych „Hostelling International” – 10 %.
 12. Zniżka przysługuje również opiekunom wycieczek szkolnych i akademickich – 50%.
 13. W schronisku obowiązuje schludny ubiór, spokojne i uprzejme zachowanie.
 14. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz postoju pojazdów samochodowych, jeżeli ich właściciele nie uzyskali specjalnego zezwolenia od dyrektora szkoły. Dopuszcza się wjazd pojazdów samochodowych na teren obiektu tylko na czas zakwaterowania. Pojazdy samochodowe parkujące na terenie obiektu bez zgody kierownictwa są blokowane przez funkcjonariuszy straży miejskiej.
 15. Na terenie schroniska obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych.
 16. Na terenie schroniska oraz całego obiektu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i napojów alkoholowych, zażywania środków odurzających i uprawiania gier hazardowych.
 17. Na teren schroniska oraz całego obiektu nie wolno wnosić przedmiotów niebezpiecznych (w tym broni ostrej, gazowej, miotaczy gazu, straszaków, noży o długości ostrza przekraczającej 7 cm, kusz, itp.) materiałów wybuchowych (w tym rac, fajerwerków, świec dymnych, itp.), środków żrących, materiałów łatwopalnych oraz innych przedmiotów stwarzających zagrożenie zdrowia i życia.
 18. Osoby będące w posiadaniu alkoholu lub przedmiotów wymienionych w punkcie 16 są zobowiązane zdeponować je u kierownika schroniska lub recepcjonisty.
 19. Osoby łamiące postanowienia niniejszego regulaminu mogą być usunięte ze schroniska bez prawa zwrotu poniesionych kosztów.
 20. Uwagi i wnioski goście schroniska mogą wpisywać do książki życzeń i zażaleń lub przesyłać pocztą elektroniczną na adres kierownika schroniska lub dyrektora szkoły.
 21. We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie, a dotyczących organizacji pobytu w schronisku, korzystający ze schroniska są obowiązani stosować się do wskazań kierownika lub recepcjonisty.

Postanowienia końcowe

§ 3

 1. Regulamin podaje się do wiadomości gości poprzez wyeksponowanie w holu recepcyjnym i na stronie internetowej schroniska.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04 września 2017 roku.