Opieka stomatologiczna

Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe informują, że zawarto porozumienie na opiekę stomatologiczną nad uczniami, której realizatorem jest Centrum Stomatologii NEOMED, ul. Morcinka 9-11 40-124 Katowice
Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078)

Zakres opieki obejmuje:

  • świadczenia ogólnostomatologiczne dla młodzieży do ukończenia 18. roku życia,
  • profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla młodzieży do ukończenia 19. roku życia – określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

Rodzice/opiekunowie prawni lub pełnoletni uczniowie mają prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec objęcia opieką stomatologiczną. Sprzeciw skierowany być powinien bezpośrednio do świadczeniodawcy: Centrum Stomatologii NEOMED, ul. Morcinka 9-11 40-124 Katowice

Powyższy podmiot w związku z realizacją zapisów porozumienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych będzie Administratorem Danych Osobowych przekazanych mu przez Śl.TZN. Powyższy podmiot powinien spełnić wobec Państwa obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W oparciu o art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami opieka stomatologiczna w zakresie świadczenia ogólnostomatologicznego dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia wymaga zgody rodziców/opiekunów prawnych albo pełnoletnich uczniów uzyskanej przez świadczeniodawcę każdorazowo przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.

pdfWzór zgody na opiekę stomatologiczną.pdf

Dyrektor Śl.TZN w Katowicach
Aneta Łosiewicz