Technik analityk 311103

Technik Analityk

Podstawowe zadania chemika-analityka to oznaczanie składu jakościowego i ilościowego materii. Nauka obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania pracy technika analityka. Szkoła posiada bardzo dobrze wyposażoną pracownię chemiczną, gdzie uczeń w trakcie nauki zdobywa wiele praktycznych umiejętności pracy w laboratorium. Pracownia przygotowana jest do nauki analizy jakościowej, ilościowej oraz instrumentalnej. Uczniowie mogą brać udział w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych, których laureaci mają zapewnione indeksy wielu współorganizujących je wyższych uczelni.

 

Do potencjalnych miejsc pracy zaliczyć można przede wszystkim:

- laboratoria przemysłowe (kontrole procesów technologicznych, analizy surowców i produktów, wprowadzanie nowych technik i metod, analizowanie przyczyn awarii),

- laboratoria środowiskowe (analizy wód, gleb, atmosfery, ciągły monitoring zanieczyszczeń ekosfery),

-laboratoria pracujące dla potrzeb przemysłu spożywczego (badanie jakości produktów spożywczych),

- laboratoria pracujące na rzecz rolnictwa (ocena jakości gleb, stopnia skażenia produktów rolnych, racjonalizacja nawożenia, stosowania pestycydów, regulatorów wzrostu itp.),

- laboratoria kliniczne (analizy ambulatoryjne, diagnostyczne).

W trakcie nauki uczniowie przystępują do egzaminu zawodowego na kwalifikacje w zawodzie, by po ukończeniu szkoły uzyskać tytuł zawodowy technika analityka. Mogą kontynuować naukę na uczelniach wyższych na kierunkach: chemicznym, biochemicznym, farmaceutycznym, analityki medycznej, ochrony środowiska itp. Technicy analitycy znaleźć mogą również zatrudnienie w laboratoriach naukowo-badawczych, kryminalistycznych, toksykologicznych, pracujących dla potrzeb archeologii, geologii, historii i innych.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE TECHNIK ANALITYK:

- CHM.03. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych,
- CHM.04. Wykonywanie badań analitycznych.

Oddziałowi przypisano następujące przedmioty rozszerzone obowiązkowe:
matematyka
chemia

W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:

  • język polski
  • chemia
  • biologia
  • matematyka
stopka