ŚLĄSKICH TECHNICZNYCH ZAKŁADÓW NAUKOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

PLAN PRACY RADY RODZICÓW
ŚLĄSKICH TECHNICZNYCH ZAKŁADÓW NAUKOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

12.09.2017. 

 1. Opiniowanie nowego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły.
 2. Ustalenia dotyczące ubezpieczenia NNW uczniów.

26.09.2017.

 1. Wybory przewodniczącego, zastępcy, sekretarza, skarbnika oraz Komisji Rewizyjnej.
 2. Zatwierdzenie harmonogramu pracy szkoły.
 3. Przedstawienie realizacji budżetu.
 4. Powołanie osób upoważnionych do podpisywania dokumentów bankowych.
 5. Sprawy bieżące.

Plan pracy10.10.2017.

 1. Opracowanie planu pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018.
 2. Zatwierdzenie projektu preliminarza budżetowego na rok szkolny2017/2018.
 3. Akceptacja Programu Wychowawczo – Profilaktycznego przez nowy skład RR.
 4. Zatwierdzenie organizacji zajęć pozalekcyjnych i imprez szkolnych w roku szkolnym 2017/2018.
 5. Sprawy bieżące.

14.11.2017.

 1. Zapoznanie się z wynikami matury i wynikami egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
 2. Spotkanie Rady Rodziców z Samorządem Uczniowskim oraz z przedstawicielami kół i klubów działających w szkole.
 3. Sprawozdanie z realizacji budżetu Rady Rodziców.
 4. Sprawy bieżące.

12.12.2017.

 1. Sprawozdanie z realizacji budżetu Rady Rodziców.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Spotkanie opłatkowe.

09.01.2018.

 1. Przygotowania do Studniówki.
 2. Realizacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, m.in. profilaktyka i bezpieczeństwo w szkole, pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
 3. Sprawozdanie z realizacji budżetu Rady Rodziców.
 4. Sprawy bieżące.

13.02.2018.

 1. Działalność dydaktyczno-wychowawcza szkoły w I okresie 2017/2018 – zapoznanie się ze sprawozdaniem.
 2. Podsumowanie pracy Rady Rodziców za I okres roku szkolnego.
 3. Analiza wpływu składek oraz wydatków Rady Rodziców. Korekta budżetu.
 4. Sprawy bieżące.

13.03.2018.

 1. Aktualne sprawy wychowawcze.
 2. Sprawozdanie z realizacji budżetu Rady Rodziców.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Ustalenia dotyczące organizacji spotkania emerytowanych nauczycieli i pracowników Śl.TZN.

10.04.2018.

 1. Sprawozdanie z realizacji budżetu Rady Rodziców.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Matura 2018.

08.05.2018.

 1. Sprawozdanie z realizacji budżetu Rady Rodziców.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Sukcesy i osiągnięcia uczniów w olimpiadach i konkursach.

12.06.2018.

 1. Wybór ubezpieczyciela na rok szkolny 2018/2019.
 2. Podsumowanie działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018.
 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu na dzień 31.05.2018.
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 5. Opiniowanie pracy nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego.
 6. Zatwierdzenie składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2018/2019.
 7. Przekazanie uprawnień Rady Rodziców przedstawicielowi do reprezentowania Rady

Rodziców do czasu wyboru nowej Rady na rok szkolny 2018/2019.

 1. Sprawy bieżące.

 

 

stopka