Lekarz medycyny pracy

Medycyna Pracy

 

W terminie do 28 lipca 2022 r. należy złożyć, wydane przez lekarza medycyny pracy,  zaświadczenie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu przez kandydata.

 
 
Skierowanie na badania oraz dane kontaktowe przychodni wydawane są w sekretariacie uczniowskim po upływie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły.
 
  
W wyjątkowych sytuacjach powodujących brak możliwości złożenia ww. zaświadczenia w terminie do 28 lipca 2022r. należy przedłożyć stosowne oświadczenie, wskazując przyczynę niedotrzymania terminu.  Wówczas termin ten zostanie wydłużony do 23 września 2022r.
W przypadku niezłożenia zaświadczenia lekarskiego w tym terminie, uczeń zostanie skreślony z listy uczniów.
stopka