ZAPRASZAMY I ZACHĘCAMY UCZNIÓW Śl.TZN DO UDZIAŁU W CIEKAWYCH KONKURSACH!!! 

„Fizyka a Ekologia”

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Fizyka a Ekologia’. Konkurs polega na napisaniu pracy na jeden z tematów zaproponowanych przez organizatorów.

Terminy:

 • zgłoszenie udziału do 16.11.2017 r.
 • nadesłanie prac lub dostarczenie osobiste do 4.01.2018 r.
 • finał konkursu: 5.04.2018 r.

Organizatorem konkursu jest:

 • Grupa Twórcza QUARK z Pracowni Fizycznej Pałacu Młodzieży w Katowicach,
 • Instytut Fizyki – Centrum Naukowo – Dydaktyczne Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
 • Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego
 • Stowarzyszenie „Z Nauką w Przyszłość”.

Więcej informacji o konkursie: szkolny koordynator Pani Marzena Pilch

Tematyka prac, przydatne informacje oraz regulamin

 BARWY ARMENII - KONKURS PLASTYCZNY

 Barwy Amrenii

Informacje: Pani Wicedyrektor Danuta Kleinert

 VI OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA

OPiZ

Szkolny koordynator: Pani Edyta Sawicka

Zobacz regulamin

 SZKOLNA INTERNETOWA GRA GIEŁDOWA XVI EDYCJA

Szkolna Internetowa Gra giełdowa 

Zapraszam zainteresowanych uczniów do udziału w projekcie „SZKOLNA INTERNETOWA GRA GIEŁDOWA”.

 1. Celem projektu „Szkolna Internetowa Gra Giełdowa oraz kurs e-learningowy”, zwanego dalej „Projektem”, o charakterze konkursowym, jest edukacja ekonomiczna młodzieży w zakresie mechanizmów działania rynku kapitałowego oraz giełdy. Projekt składa się z dwóch podprojektów: Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej, zwanej dalej „SIGG” lub „Grą” oraz kursu e-learningowego, zwanego dalej „Kursem”.
 2. Projekt organizowany jest na zasadach określonych odpowiednio w Regulaminie Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej, zwanym dalej „Regulaminem SIGG” oraz Regulaminie kursu e-learningowego. Regulaminy określają zasady organizowania poszczególnych podprojektów oraz prawa i obowiązki związane z uczestnictwem w podprojekcie. Materiały reklamowe dotyczące Projektu mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny.
 3. Regulamin SIGG oraz Regulamin kursu e-learningowego, jak również dodatkowe informacje o Projekcie, dostępne są na stronie internetowej: www.sigg.gpw.pl. Wszelkie wątpliwości dotyczące brzmienia Regulaminów rozstrzygane są przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania – w uzasadnionych przypadkach – zmian Regulaminów.
 4. Do gry zgłaszają się zespoły. Każdy Zespół biorący udział w Projekcie, musi liczyć nie mniej niż 2 i nie więcej niż 4 osoby. Każdy uczeń biorący udział w Projekcie może należeć tylko do jednego Zespołu.

TERMINY

 1. SIGG składa się z dwóch etapów, z których pierwszy trwać będzie w terminie od 13 listopada 2017 r. do 22 grudnia 2017 r., a drugi od 26 lutego 2018 do 16 marca 2018 oraz finału, który odbędzie się w kwietniu 2018.
 2. Szczegółowy harmonogram Projektu w roku szkolnym 2017/2018: Gra:
 • 16 października – 10 listopada 2017 r. - rejestracja uczestników do udziału w Projekcie
 • 30 października – 10 listopada 2017 r. – Gra testowa
 • 13 listopada – 22 grudnia 2017 r. – I etap Gry
 • 26 lutego – 16 marca 2018 r. – II etap Gry
 • 11 kwietnia 2018 r. – Finał w Sali Notowań GPW

Zainteresowanych udziałem uczniów proszę, aby zgłosili się do mnie w terminie do 06 listopada 2017r.

Anna Komoniewska

 LIX OLIMPIADA WIEDZY o POLSCE i ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM

 LIX OLIMPIADA WIEDZY o POLSCE i ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM

Zgłoszenia w szkole: Pani Joanna Suter-Chmielewska, Pani Anna Światłoń

Termin zgłoszenia się uczniów: do 25 X 2017

Ważne terminy dotyczące LIX edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym:

 • Do 31 października 2017 roku – zgłaszanie szkół do Komitetu Okręgowego
 • 17 listopada 2017 roku 9.00 – zawody szkolne
 • Do 10 grudnia 2017 roku – przesyłanie do Komitetu Okręgowego prac uczestników zakwalifikowanych do zawodów okręgowych i protokołów z zawodów szkolnych
 • 20 stycznia 2018 roku 10.00 – zawody na szczeblu Okręgowym LIX edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
 • Do 11 lutego 2018 roku Komitet Okręgowy przesyła do Komitetu Głównego prace uczestników zakwalifikowanych do zawodów centralnych i protokoły z zawodów okręgowych
 • 17 – 18 marca 2018 roku – zawody centralne

 „Bezpieczeństwo pożarowe na co dzień”

ORGANIZATOR konkursu: Senacki Zespół Strażaków przy Senacie RP

Cel konkursu: popularyzacja wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat bezpieczeństwa pożarowego oraz rozwijanie uzdolnień plastycznych i umiejętności przekazu treści przy pomocy techniki filmowej.

Dla uczniów szkół ponadpodstawowych organizowany jest pod hasłem „Na straży naszego bezpieczeństwa”, natomiast jego przedmiotem jest filmik edukacyjny na  temat bezpieczeństwa pożarowego.

Konkurs będzie przeprowadzony w szkole od 10 listopada 2017 do końca lutego 2018 roku, a następnie prace konkursowe szkoła prześle na adres biura senatorskiego Senatora RP Andrzeja Misiołka do 10 marca 2018 r.

Powołane przez Pana Senatora jury wyłoni 5 laureatów etapu okręgowego, którzy pojadą na
rozstrzygnięcie konkursu do Senatu RP na uroczystą galę. Spośród zwycięzców etapów okręgowych jury Senackiego Zespołu Strażaków wybierze finalistów konkursu. Na gali finałowej w Senacie w maju 2018 r. zaprezentowane zostaną wyróżnione prace, a ich autorzy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Uczniowie chętni do wzięcia udziału w konkursie proszeni są o skontaktowanie się z Panią Beatą Dziedzic – Szymińską do dnia 08 listopada br.

Regulamin

 „ŚLĄSK – MOJA MAŁA OJCZYZNA. SCHLESIEN – MEINE KLEINE HEIMAT”

XIV EDYCJA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Heimat

 

TERMIN wykonania prac: do 6 XI 2017
SZKOLNY KOORDYNATOR: Pani Ludmiła Schöpp

Technika wykonania: do wyboru – prace plastyczne (rysunki, obrazy, kolaże, fotografie), albumy, prezentacje multimedialne, komiksy, prace literackie (eseje, wiersze, opowiadania).

Prace multimedialne, albumy, prace literackie oraz komiksy mogą być wykonywane w językach: polskim, śląskim, czeskim lub niemieckim.

Prace należy wykonywać indywidualnie.

 Ocenie podlegać będą: oryginalność w realizacji tematu, poprawność merytoryczna, wartość estetyczna i wkład pracy. Prace nie mogą być powielanym szablonem. Prezentacje multimedialne oraz inne prace wykorzystujące źródła informacji powinny być zaopatrzone
w bibliografię.

Więcej szczegółów: Regulamin
Zaproszenie do konkursu

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „TĘCZA”

 Konkurs Plastyczny Tęcza

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Tęcza” jest prowadzony przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Grafiki Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” – Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu.

Temat XV Edycji Konkursu to: „Świat w kolorach”.

Udział w Konkursie polega na wykonaniu indywidualnej (bez pomocy osób trzecich) pracy plastycznej. Dopuszcza się następujące formy prac indywidualnych:

 • rysunek (format A4 lub A3) wykonany dowolną techniką,
 • praca malarska (format A4 lub A3) wykonana dowolną techniką,
 • wycinanka, wydzieranka, kolaż (format A4 lub A3) wykonany dowolną techniką,
 • zestaw fotografii (3-5 zdjęć) dowolnego formatu;

Uwaga: prace nie spełniające kryteriów formalnych nie będą kwalifikowane w konkursie.

TERMIN zgłaszania się w szkole: do 20 X 2017
Szkolny koordynator: Pani Joanna Romanek
Termin przygotowania prac konkursowych: do 12 XII 2017

Regulamin konkursu 

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Mediach

 

Patronat honorowy: Minister Edukacji Narodowej i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Nagrodami w olimpiadzie są indeksy na wyższe uczelnie (48 indeksów), staże w wybranych redakcjach oraz nagrody rzeczowe.
Olimpiada
Pierwszy – szkolny etap Olimpiady – polega na wykonaniu przez uczniów pracy na jeden z podanych tematów i przesłaniu jej w odpowiednim terminie do właściwego Komitetu Okręgowego. Prace wykonywane mogą być jedynie indywidualnie.

Do drugiego etapu w każdym okręgu zakwalifikowanych zostanie 100 uczestników, których prace ocenione zostaną najwyżej.
Zgłoszenia uczestników do Olimpiady poprzez elektroniczny formularz do dnia 13 października 2017r. http://owm.id.uw.edu.pl/rejestracja/


Składanie prac: do dnia 13 listopada br.

Przystąp do olimpiady: napisz esej, stwórz film, fotoreportaż lub fotokast na jeden z podanych tematów, a następnie sprawdź swe umiejętności i wiedzę podczas testu na etapie okręgowym i na etapie centralnym.

Tematy na I etap Olimpiady

 1. Swój i obcy – jak przedstawiać inne religie i kultury w mediach?
 2. Odpowiedzialność za słowo.
 3. Internet jako źródło (dez)informacji.
 4. Etyka i rzetelność w pracy dziennikarza.
 5. Reklama – manipulacja czy zachęta?

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami i harmonogramem Olimpiady: owm.edu.pl


Okręgowa Komisja Olimpiady Wiedzy o Mediach

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
ul. Bankowa 11 40-007 Katowice

Olimpiada wiedzy o mediach
Olimpiada wiedzy o mediach

„NORDALIA” – V edycja Regionalnego Konkursu Wiedzy o Krajach Nordyckich 

 Nordalia

Treść konkursu:

- geografia Norwegii, Szwecji, Danii, Finlandii, Islandii (ok. 80% pytań w części testowej, 60-80 % pytań w części finałowej); mapa wymienionych krajów: krainy geograficzne, rzeki, jeziora,

góry, wulkany, lodowce, wyspy, półwyspy, fiordy, podział administracyjny, miasta i stolice,

- atrakcje turystyczne (m.in. przyrodnicze, architektoniczne); kultura, sztuka, muzyka, życie społeczne i polityczne, sławne osobowości, kuchnia, motoryzacja-sport, gospodarka, życie codzienne, turystyka krajów, barwy narodowe, flagi, herby państwowe

Zgłoszenia w szkole: do 15 XI 2017

Szkolny koordynator: Pani Anna Komoniewska i Pani Joanna Haśnik

Termin konkursu: etap I (półfinał) i etap II (finał) odbędą się w dniu 23 listopada 2017r. (czwartek) w Liceum FILOMATA, przy ulicy Bojkowskiej 20A w Gliwicach o godz. 8.30

Zobacz: Regulamin 

Archiwalne testy z poprzednich edycji znajdują się na stronie: http://www.filomata.pl/ w zakładce NORDALIADA.

IX Wszechstronny Konkurs Konesera Polszczyzny 

 

IX Wszechstronny Konkurs Konesera Polszczyzny

Pracownia Edukacji Czytelniczej, Regionalnej i Obywatelskiej Pałacu Młodzieży w Katowicach zaprasza do wzięcia udziału w IX edycji „Wszechstronnego Konkursu Konesera Polszczyzny” pod patronatem Zespołu Dydaktycznego Rady Języka Polskiego i Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego.


Serdecznie zapraszamy drużynę dwuosobową reprezentującą szkołę do udziału w konkursie.

Zgłoszenia w szkole do 27 X 2017

Szkolny koordynator: Pani Anna Zając 


Pierwszy etap konkursu: 7 listopada 2017r. o godzinie 10.00 w sali teatralnej Pałacu Młodzieży w Katowicach (ul. Mikołowska 26). 
Etap drugi – 30 listopada 2017 r. o godz. 11.00 w sali marmurowej Pałacu Młodzieży w Katowicach.

Wyniki pierwszego etapu – 20.11.2017r. na stronie internetowej Pałacu Młodzieży w zakładce Pracownia Edukacji Czytelniczej, Regionalnej
i Obywatelskiej w zakładce Imprezy/Konkursy.

Niezbędne informacje: Regulamin 

KONKURS FOTOGRAFICZNY „PAMIĘTAMY 

 MDK Chorzów

Należy wykonać dwie fotografie (JPG lub RAW o wymiarach 1200x1600 pikseli).

Temat: ludzie, przedmioty, miejsca związane z upływającym czasem (np. przyroda, cmentarze, miejsca pamięci narodowej).

Zgłoszenia w szkole: do 23 X 2017
Szkolny koordynator: Pani Anna Zając

Regulamin

Konkurs Fotograficzny

Ogólnopolska Gra Kryptologiczna ŁAMACZE SZYFRÓW

 Łamacze Szyfrów

Rusza kolejna edycja Ogólnopolskiej Gry Kryptologicznej ŁAMACZE SZYFRÓW, w której każdy chętny może wcielić się w agenta tajnych służb i poznać tajniki pracy kryptologa. 

Gra poświęcona jest polskim matematykom, którzy 85 lat temu złamali szyfr niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma, czym przyczynili się do sukcesu aliantów w czasie II wojny światowej. Zabawa łączy więc elementy historii, matematyki i logiki.

W zmaganiach biorą udział trzyosobowe zespoły, które poznają metody szyfrowania i łamania szyfrów, by rozwiązywać wirtualne zagadki i łamać coraz trudniejsze depesze. 

Co szczególnie ważne to fakt, że adeptem kryptologii może stać się każdy (jeśli tylko umie pisać), bowiem zabawa toczy się na trzech poziomach trudności - podstawowym (gdzie nie trzeba mieć żadnej wiedzy o łamaniu szyfrów), zaawansowany, oraz poziomie Enigma,
w którym uczestnicy (z sukcesem) zmierzą się z tą słynną maszyną szyfrującą.

O atrakcyjności zabawy świadczy fakt, że w dotychczasowych edycjach gry wzięło udział już kilka tysięcy uczestników. 

REJESTRACJA ZESPOŁÓW już teraz, do 24 listopada na www.lamaczeszyfrow.pl!
POZIOM WPROWADZAJĄCY od 25.09 (decydująca rozgrywka 13.10),
POZIOM ZAAWANSOWANY od 16.10 (decydująca rozgrywka 3.11).
POZIOM ENIGMA od 6.11 (decydująca rozgrywka 24.11).

Szczegóły na www.lamaczeszyfrow.pl,

Łamacze Szyfrów 

Kontakt prasowy:
tel: 693 395 626, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., FB: /lamaczeszyfrow

Łamacze Szyfrów

KONKURS – AKCJA EKOLOGICZNA 

W ramach IX edycji Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej pod hasłem „Oddaj zużyty telefon komórkowy – atrakcyjne nagrody czekają” organizujemy do 17 listopada 2017r. zbiórkę zużytych, starych telefonów komórkowych bez baterii lub części telefonów komórkowych.

Konkurs adresowany jest do Uczniów, Nauczycieli, a także Rodziców.

Akcję promuje Samorząd Uczniowski oraz szkolne koła: ekologiczne i biologiczne.
Informacje u opiekunów.

Zużyte telefony komórkowe stanowią ogromne zagrożenie dla naszego środowiska naturalnego, ponieważ zawierają metale ciężkie, takie jak np. kadm i ołów. Wyrzucony telefon komórkowy może zatruć znaczne ilości wody i gleby.

BĄDŹ EKO – WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE!

Akcja Ekologiczna 

Szczegóły konkursu: www.ekophone.pl

TURNIEJ SZTUKI RECYTATORSKIEJ „PROMUJ ŚLĄSK”

 

W imieniu Lekkiego Teatru Przenośnego oraz Chorzowskiego Centrum Kultury informujemy, że w dniach 15-16 listopada 2017 roku
w siedzibie ChCK (Chorzów, ul. Sienkiewicza 3, 3. piętro) odbędzie się XIX edycja Turnieju Sztuki Recytatorskiej „Promuj Śląsk”.

Uczestnicy prezentują w nim dwa utwory (jeden wiersz i jeden fragment prozy) autorów związanych ze Śląskiem przez miejsce urodzenia lub zamieszkania. Teksty nie muszą być wykonywane w gwarze. Uwaga! Wśród dwóch tekstów prezentowanych tylko jeden może być recytowany po śląsku.

INFORMACJE w szkole: Pani Maria Kwiatoń – Pięta

Po wszystkie szczegółowe informacje można sięgnąć na strony internetowe: www.lekkiteatrprzenosny.pl /zakładka: Promuj Śląsk/, www.chck.pl

Zapraszamy do uczestnictwa: Mirosław Orzechowski, Teresa Adamkiewicz (organizatorzy z ramienia Lekkiego Teatru Przenośnego).

Regulamin konkursu
Informacja

KONKURS NAUKOWY E(x)PLORY

 

Po raz siódmy uruchomiony został nabór projektów do Konkursu Naukowego E(x)plory.

Główną ideą E(x)plory jest wspieranie zdolnych, młodych naukowców w realizacji innowacyjnych projektów naukowych, a także docieranie do szerokiego grona odbiorców, promowanie kultury naukowej i wzbudzanie naukowej ciekawości świata. Przełamujemy stereotyp, że nauka jest nudna, popularyzujemy innowacyjne badania, rozwijamy potencjał i pomysły młodych ludzi, tworzących nowoczesne technologie.

E(x)plory to niezwykły konkurs naukowy dla młodzieży w wieku 13-20 lat, do którego można zgłaszać pomysły z różnych dziedzin naukowych. Udział w konkursie jest bezpłatny. Na projekty czekamy do 31 grudnia 2017 roku.

Konkurs naukowy

E(x)plory to możliwość zdobycia nagród finansowych dla laureatów – nawet 10 000 zł, nagród rzeczowych dla nauczycieli i bonów edukacyjnych dla szkół. Najlepsi młodzi naukowcy będą reprezentowali Polskę na najbardziej prestiżowych zagranicznych konkursach naukowych dla młodzieży, między innymi w USA, Rumunii i Abu Zabi. Uczestnicy Konkursu Naukowego E(x)plory mogą również wziąć udział w stażach badawczo-rozwojowych, które odbywają się w działach badawczo-rozwojowych firm technologicznych oraz instytucjach naukowych.

Ubiegłoroczna edycja E(x)plory cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Do Konkursu Naukowego zgłosiło się ponad 200 najzdolniejszych młodych uczniów z wszystkich regionów Polski, a nasi laureaci zdobyli nagrody na największych światowych konkursach naukowych: Intel ISEF w USA, Infomatrix w Rumunii oraz INESPO w Holandii. Regionalne Festiwale E(x)plory oraz Finał E(x)plory, który odbył się w Gdyni odwiedziło ponad 4 000 gości, którzy wzięli udział w ponad 90 warsztatach, pokazach naukowych i wykładach. Festiwal wsparło również ponad 60 partnerów ze świata biznesu, mediów i jednostek naukowych.

Wszelkie potrzebne szczegóły dotyczące konkursu, nagród i procedury zgłoszeniowej znaleźć 
można na naszej stronie www.explory.pl  
w zakładce „Konkurs”. Główne założenia w przystępnej formie prezentowane są w krótkiej animacji dostępnej na portalu YouTube

XXVI OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „Witaj, gwiazdko złota”

 

 

TEMATYKA: „Boże Narodzenie” – tradycje świąteczne i noworoczne oraz obrzędy rodzinne i religijne.

TECHNIKA: malarstwo, malarstwo na szkle (oprawione), tkanina artystyczna, haft, aplikacja, koronka, rysunek, grafika, lalkarstwo, rzeźba, (bez ozdób choinkowych).

Uczestnik przedstawia 1 pracę; prace indywidualne, opisane wg regulaminu.

Termin i miejsce nadsyłania prac: do 17.11.2017., MDK Nr1 w Tychach (43-100 Tychy, ul. Kardynała Augusta Hlonda 1, z dopiskiem „Witaj, gwiazdko złota”). 

INFORMACJE: Pani Danuta Kleinert, Pani Anna Zając 
Regulamin konkursu

XX JUBILEUSZOWY MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY „LUDZIE LUDZIOM ZGOTOWALI TEN LOS” im. Augusta Kowalczyka

Termin: 30.01.2018r. 

INFORMACJE w szkole: Pani Danuta Kleinert, Pani Anna Zając 

Cele konkursu:

Szerzenie prawdy i wiedzy historycznej o Auschwitz i Holocauście, upamiętnianie Ofiar i kultywowanie szacunku dla narodów, których udziałem była masowa zagłada. Własne refleksje młodzieży inspiracją do wyrażenia w formie artystycznej – plastycznej słów „Ludzie ludziom zgotowali ten los”. 

Tematyka konkursu:

 1. Deportowane dzieci i rodziny w obozowej rzeczywistości.
 2. Historia uwięzienia Augusta Kowalczyka i innych więźniów w KL Auschwitz, m.in.: Jerzego Fijołka i Artura Krasnokuckiego.
 3. Solidarność pomiędzy więźniami różnych narodowości i wyznań.
 4. Rola muzeów i miejsc pamięci w budowaniu i utrwalaniu wiedzy o Auschwitz i Holokauście.
 5. Rola ocalałych – ostatnich już świadków historii – w inspirowaniu myśli i kultywowaniu pamięci o zagładzie.
 6. Refleksje młodych ludzi po zwiedzeniu Auschwitz – niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Konkurs jest kierowany do uczestników placówek wychowania pozaszkolnego oraz do uczniów wszystkich typów szkół.
 2. Grupy wiekowe: 11-15 lat, 16-21 lat.
 3. Technika prac: dowolna (bez malarstwa na szkle).
 4. Formaty prac: grafika A-4, A-3, malarstwo, rysunek, collage, tkanina artystyczna (do 50×70 cm).
 5. Prace bez oprawy w passe-partout; nie przyjmujemy prac zbiorowych.
 6. Czytelny opis pracy (wykonany na komputerze i przyklejony do odwrotu pracy):
  1. tytuł pracy
  2. imię i nazwisko autora, wiek
  3. placówka (nazwa, kraj, dokładny adres, nr telefonu z numerem kierunkowym i adresem elektronicznym);
  4. imię i nazwisko nauczyciela – instruktora;
 7. Warunkiem przyjęcia prac do udziału w konkursie jest wniesienie opłaty wpisowej w wysokości 40 zł od placówki polskiej lub 10 euro od placówki zagranicznej na podane konto: Pekao SA O/Tychy,
  Nr konta: 93 1240 1330 1111 0010 6083 3371
  nazwa: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach;
  tytuł wpłaty: akredytacja „Ludzie ludziom...”
  Kopię dowodu wpłaty należy przedstawić wraz z pracami.

Finał konkursu:

Uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, otwarcie wystawy pokonkursowej, koncert, poczęstunek odbędą się 29. 03. 2018 r.
o godz. 10.30 w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach, przy ul. Kardynała Hlonda 1.

O wynikach laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie, listownie lub pocztą elektroniczną.

Po uroczystościach wyjazd do Auschwitz – miejsca pamięci.
Regulamin konkursu

Konkurs Dziennikarsko-Fotograficzny

Bytomska Fundacja Klub KONTRA informuje, że rozpoczęto nabór zgłoszeń do trzeciej edycji Konkursu Dziennikarsko-Fotograficznego „Jestem w Gazecie!"

Zgłoszenia do 16 października 2017r. – prace dziennikarskie oraz fotograficzne na dowolny temat, a proponowane zagadnienia to: ekologia, patriotyzm, człowiek, codzienność, zdrowie, z możliwością zdobycia dodatkowego wyróżnienia za pracę poruszającą temat polityki antysmogowej. 

Plakat

Można wykorzystać czas wakacyjny na rozwijanie swoich zainteresowań. 

Regulamin

Zespół Fundacji Klub KONTRA
tel. 506 40 29 29 | KRS: 0000402990

Siedziba: pl. Sikorskiego 1, 41-902 Bytom
(budynek IV LO im. B. Chrobrego)

www.klubkontra.pl
Idziemy w dobrym kierunku!

Sponsorzy 85-lecia

85-lecie sponsorzy