EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU Śl.TZN

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2019 – 2024

Logo

Plan opracowano na podstawie:

 • podsumowania dotychczasowej aktywności szkoły, obejmującej wszystkie działania finansowane z funduszy europejskich, realizowane zarówno w wymiarze lokalnym, jak i międzynarodowym,
 • analizy i zdefiniowania potrzeb w oparciu o badania ankietowe przeprowadzone wśród pracowników i uczniów szkoły,
 • opinii zakładów pracy, które współpracują ze szkołą w zakresie organizacji praktyk zawodowych oraz zatrudniają absolwentów.

Przygotowanie planu pozwoliło ocenić skuteczność i spójność dotychczasowych działań oraz określić kierunki rozwoju szkoły i zdefiniować priorytety na najbliższe pięć lat. Przewidywana jest coroczna ewaluacja i modyfikacja planów, zależnie od zmieniających się warunków w otoczeniu szkoły, potrzeb jej uczniów i kadry oraz zmian w zasadach finansowania europejskich programów edukacyjnych.

Cele:

Głównym celem Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły jest określenie i weryfikacja obszarów potencjalnej poprawy jakości pracy Śl.TZN oraz ustalenie i wybór priorytetów działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników oraz uczniów szkoły.

Dotychczasowe działania:

Projekty finansowane w ramach EFS i EFRR:

SOS Szkolenia Otwartych Szans

Projekt realizowany przez Śl.TZN w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiot i zakres projektu: szkolenia 84 uczniów ŚTZN z klas kształcących w zawodach: technik elektryk, elektronik, informatyk, mechanik, mechatronik, teleinformatyk i energetyk, oraz 15 nauczycieli w technikach projektowania w AutoCAD 2D i 3D oraz Inventor oraz zdobycia kwalifikacji SEP i obróbki CNC.

Główny cel projektu: zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów poprzez realizację staży i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Realizacja: 2016-2018

SOS_2 Szkolenia Otwartych Szans

Projekt realizowany przez Śl.TZN w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiot i zakres projektu: szkolenia 48 uczniów ŚTZN z klas kształcących w zawodach: technik elektryk, elektronik, informatyk, mechanik, mechatronik, teleinformatyk i energetyk, oraz 12 nauczycieli w technikach projektowania w AutoCAD 2D i 3D oraz Inventor oraz zdobycia kwalifikacji SEP i obróbki CNC.

Główny cel projektu: zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów poprzez realizację staży i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Realizacja: 2019-2020

Remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach

Projekt realizowany przez Śl.TZN w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot zakres i główny cel projektu: remont i modernizacja pomieszczeń laboratoryjnych i pracowni w budynku warsztatów szkolnych Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach oraz zakup sprzętu (frezarki CNC oraz dwóch tokarek numerycznych) i dostosowania budynku do przepisów ppoż. oraz potrzeb osób niepełnosprawnych (toaleta dla niepełnosprawnych).

Realizacja: 2016-2018

Doposażenie pracowni obróbki mechanicznej oraz remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni Warsztatów Szkolnych Śl.TZN w Katowicach

Projekt realizowany przez Śl.TZN w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot zakres i główny cel projektu: remont pomieszczeń przeznaczonych na pracownię komunikacji w języku obcym oraz sterowników PLC i WS13 (część przeznaczona pod montaż maszyn), a także zakup 3 urządzeń sterowanych numerycznie z wyposażeniem (frezarka CNC szt. 2 i tokarka CNC szt. 1) oraz 8 maszyn konwencjonalnych z wyposażeniem (4 tokarki i 4 frezarki).

Realizacja: 2019

Projekty finansowane w ramach LdV i Erasmus+

Projekt budowy ręki robota RECAP

Projekt realizowany przez ŚTZN w ramach programu Leonardo da Vinci.

Przedmiot i zakres projektu: budowa ręki robota: ramię, przedramię, nadgarstek i dłoń, która poprzez zdalne sterowanie powtarza dowolny ruch ręki anatomicznej.

Główny cel projektu: zdobycie przez uczestników projektu wiedzy i umiejętności wykraczających poza podstawy programowe oferowane przez szkołę, a zwiększających konkurencyjność na rynku pracy. Interdyscyplinarność projektu poprzez łączenie mechatroniki, informatyki, elektroniki i mechaniki pozwoli uczestnikom zoptymalizować wybór dalszej ścieżki kształcenia zawodowego.

Realizacja: 2010-2012

Pracuję mam szansę

Projekt realizowany przez ŚTZN w ramach programu Leonardo da Vinci.

Przedmiot i zakres projektu: organizacja praktyk zawodowych we Francji  dla uczniów Śl.TZN w latach 2013 i 2014.

Główny cel projektu: zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów poprzez realizację staży w zagranicznych zakładach pracy podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Realizacja: 2013-2014

Zaawansowane umiejętności projektowania w AutoCAD

Projekt realizowany przez Śl.TZN w ramach programu ERASMUS+.

Przedmiot i zakres projektu: szkolenia 20 uczniów Śl.TZN z klas kształcących w zawodach: technik elektryk, elektronik, informatyk, mechanik, mechatronik, teleinformatyk i energetyk, oraz 2 nauczycieli w technikach projektowania w AutoCAD2D i 3D oraz Inventor.

Główny cel projektu: zdobycie umiejętności oraz wiedzy, przydatnych w przyszłej karierze zawodowej, które zwiększą zdolność uczestników projektu do zatrudnienia.

Realizacja: 2014-2015

Zaawansowane umiejętności projektowania w AutoCAD (II edycja)

Projekt realizowany przez ŚTZN w ramach programu ERASMUS+/PO WER.

Przedmiot i zakres projektu: szkolenia 20 uczniów Śl.TZN z klas kształcących w zawodach: technik elektryk, elektronik, informatyk, mechanik, mechatronik, teleinformatyk i energetyk, oraz 2 nauczycieli w technikach projektowania w AutoCAD2D i 3D oraz Inventor.

Główny cel projektu: zdobycie umiejętności oraz wiedzy, przydatnych w przyszłej karierze zawodowej, które zwiększą zdolność uczestników projektu do zatrudnienia.

Realizacja: 2015-2016

Zaawansowane umiejętności projektowania w AutoCAD (III edycja)

Projekt realizowany przez Śl.TZN w ramach programu ERASMUS+.

Przedmiot i zakres projektu: szkolenia 20 uczniów Śl.TZN z klas kształcących w zawodach: technik elektryk, elektronik, informatyk, mechanik, mechatronik, teleinformatyk i energetyk, oraz 2 nauczycieli w technikach projektowania w AutoCAD2D i 3D oraz Inventor.

Główny cel projektu: zdobycie umiejętności oraz wiedzy, przydatnych w przyszłej karierze zawodowej, które zwiększą zdolność uczestników projektu do zatrudnienia.

Realizacja: 2016-2017

Wcześniejsze projekty międzynarodowe

·         2001-2002 – projekt pt.: „Pokojowe współistnienie różnych grup narodowych i etnicznych”. Szkoła w ramach programu Socrates zrealizowała we współpracy ze szkołą z Włoch projekt, którego celem była integracja międzynarodowa.

·         2004-2006 w ramach programu Socrates-Comenius, we współpracy ze szkołami z Włoch i Hiszpanii, projekt „Woda w Europie”,

·         1992-2010 roku szkoła prowadziła stałą współpracę ze szkołą z Norwegii w Kongsvinger, co roku odbywały się dwie wymiany uczniów.

 

Potrzeby Śl.TZN:

Potrzeby zdefiniowano w oparciu o:

 1. analizę wyników egzaminów zawodowych i maturalnych,
 2. analizę współpracy z pracodawcami i przedsiębiorstwami obejmującymi szkołę patronatem,
 3. analizę wyników kwestionariuszy ścieżek kariery absolwentów,
 4. analizę wyników kwestionariuszy potrzeb pracowników szkoły.

Lista potrzeb (opracowanych zgodnie z Planem Rozwoju Szkoły):

 1. integracja projektów i działań finansowanych z różnych funduszy UE
 2. podniesienie pozycji szkoły w rankingach i w odbiorze społecznym
 3. podniesienie poziomu jakości pracy szkoły:
 4. podniesienie jakości nauczania przedmiotów zawodowych,
 5. bieżące wdrażanie nowych narzędzi i metod nauczania,
 6. podniesienie europejskiego wymiaru szkoły:
 7. podniesienie uznawalności efektów kształcenia uczniów poprzez wykorzystywanie systemu ECVET,
 8. zaangażowanie w wyjazdy projektowe nauczycieli zawodów,
 9. zwiększenie kompetencji twardych i miękkich kadry i uczniów:
 10. zwiększenie mobilności zawodowej,
 11. rozwinięcie umiejętności językowych nauczycieli i uczniów,
 12. Podniesienie pozycji szkoły w rankingach i w odbiorze społecznym.

Działania szczegółowe:

 1. Koordynacja projektów i działań finansowanych z różnych funduszy UE.
 2. Rozwijanie warsztatu metodycznego oraz innowacyjności nauczycieli, w celu uatrakcyjnienia prowadzonych zajęć.
 3. Zdobywanie nowych kwalifikacji i uprawnień nauczycieli wszystkich specjalności.
 4. Doskonalenie umiejętności językowych nauczycieli języków obcych.
 5. Poprawa kompetencji językowych pozostałych nauczycieli.
 6. Wprowadzanie rozwiązań organizacyjnych i technicznych oraz metodyki nauczania przedmiotów zawodowych zmierzających do pracy metodą CLIL (Content and Language Integrated Learning).
 7. Rozwój kompetencji językowych, kulturowych oraz ICT pracowników szkoły.
 8. Podniesienie jakości nauczania przedmiotów zawodowych.
 9. Zaangażowanie w wyjazdy projektowe i mobilności nauczycieli przedmiotów zawodowych.
 10. Zapewnienie nauczycielom i uczniom warunków pracy i nauki przedmiotów zawodowych możliwie zbliżonych do warunków i rozwiązań stosowanych w zakładach przemysłowych.
 11. Podniesienie kwalifikacji uczniów poprzez organizację praktyk/staży zagranicznych.
 12. Zapewnienie uznawalności efektów kształcenia uczniów poprzez umożliwienie im zdobywania certyfikowanych kwalifikacji zawodowych oraz poprzez wykorzystywanie systemu ECVET.
 13. Rozwijanie współpracy międzynarodowej w zakresie organizacji praktyk i staży zawodowych dla uczniów.
 14. Rozwijanie współpracy międzynarodowej w zakresie organizacji szkoleń dla nauczycieli wszystkich specjalności, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów egzaminacyjnych w celu zapoznania się z metodami pracy nauczycieli w innych krajach oraz zasadami organizacji zagranicznych systemów edukacji.
 15. Kształtowanie tolerancji i otwartości wobec innych obszarów kulturowych i narodów. Zwiększenia motywacji do dalszego uczestnictwa w kształceniu lub szkoleniu po okresie uczestnictwa w projekcie.

 

Realizacja Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły:

Potencjalni uczestnicy programów to: kadra kierownicza szkoły, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły oraz uczniowie wszystkich klas. Z powodu odmiennych kryteriów naboru i oceny wniosków, jak również odmiennych źródeł finansowania osobno przedstawiono opis działań dla projektów finansowanych w ramach projektu Erasmus + oraz EFS/EFRR.

ERASMUS+

pracownicy szkoły – kursy i szkolenia

Uczniowie – staże

1.

Informacja o planowanych projektach skierowana do pracowników szkoły – wrzesień 2019

1.

Analiza oferty staży dla uczniów pod kątem zgodności z nauczanymi zawodami i językami obcymi  – koordynatorzy projektu

2.

Ankieta badająca potrzeby szkoleniowe: na kursy językowe i metodyczne – zgodnie z Planem Rozwoju Szkoły – wrzesień 2019

2.

Nawiązanie współpracy z firmą zajmującą się organizacją staży w krajach anglo/niemieckojęzycznych – koordynatorzy projektu,

3.

Analiza oferty szkoleniowej – koordynatorzy projektu – na bieżąco

3.

Przygotowanie i złożenie wniosku projektu Erasmus+ Akcji 1 – Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe – koordynatorzy projektu

4.

Przedstawienie oferty szkoleniowej dostosowanej do profilu i potrzeb kandydatów – koordynatorzy projektu – październik/listopad 2019

4.

Nabór kandydatów i opiekunów zgodnie z kryteriami ogłoszonymi we wniosku,

5.

Stworzenie listy uczestników szkoleń wraz z listą rezerwową kandydatów

5.

Przygotowanie językowe, kulturowe i merytoryczne uczestników projektu przed wyjazdem z kraju

6.

Przygotowanie i złożenie wniosku projektu Erasmus+ Akcja 1 (KA1) Mobilność kadry edukacji szkolnej – koordynatorzy projektu

6.

Odbycie staży zgodnie z ustalonym harmonogramem

7.

Przygotowanie językowe, kulturowe i merytoryczne uczestników projektu przed wyjazdem z kraju.

7.

Podsumowanie i ewaluacja aktywności projektowych; przygotowanie raportów końcowych – uczestnicy i koordynatorzy projektu

8.

Odbycie kursów językowych/metodycznych przez nauczycieli.

 

 

9.

Udział w job shadowing przez nauczycieli przedmiotów zawodowych.

 

 

10.

Podsumowanie i ewaluacja aktywności projektowych; przygotowanie raportów końcowych – uczestnicy i koordynatorzy projektu

 

 

 

 

 

WYKORZYSTANIE ZDOBYTYCH UMIEJĘTNOŚCI/KWALIFIKACJI W PRZYSZŁYM ROZWOJU I PROMOCJI PROJEKTÓW UE I SZKOŁY

1.

Zwiększenie liczby nauczycieli sprawującymi opiekę nad stażystami wyjeżdżającymi w ramach mobilności zagranicznych,

1.

Promowanie udziału uczniów w konkursach międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem konkursów nauk ścisłych i technicznych

2.

Wprowadzenie elementów języka obcego na zajęciach z przedmiotów zawodowych i ścisłych – min. praca metodą CLIL,

2.

Organizacja projektów, wystaw, konkursów i prezentacji dotyczących szeroko rozumianych elementów kultury europejskiej adresowanych do uczniów, rodziców oraz otoczenia szkoły

3.

Wprowadzenie nowych metod i narzędzi, opanowanych przez uczestników podczas kursów językowych i job shadowing,

3.

Wykorzystanie zdobytych doświadczenia i umiejętności w czasie organizowanych lokalnie targów edukacyjnych

4.

Zorganizowanie dla nauczycieli nie biorących udziału w mobilności prezentacji przedstawiających najważniejsze elementy szkoleń – w trakcie konferencji szkoleniowych organizowanych cyklicznie w szkole,

4.

Zacieśnienie współpracy z uczelniami wyższymi

5.

Zacieśnienie współpracy z lokalnymi i regionalnymi organami władzy

 

 

EFRR/EFS

1.

Remont i wyposażenie pracowni chemicznej mające na celu stworzenie warunków odpowiadających rzeczywistym warunkom pracy w zawodzie technik analityk.

2.

Doposażenie pracowni elektronicznej, fizycznej oraz informatycznej w materiały i sprzęt do prowadzenia zajęć i eksperymentów w celu lepszego przygotowania uczniów do zdawania egzaminów maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, a tym samym do poprawy zdawalności kandydatów na wyższe uczelnie techniczne. Remont i doposażenie pracowni elektrotechniki i energetyki w budynku dydaktycznym nr 2.

3.

Adaptacja i wyposażenie sal do celów egzaminacyjnych na terenie Warsztatów Szkolnych i budynku dydaktycznego 2 dla przeprowadzania egzaminów OKE, zgodne z Planem Rozwoju Szkoły zakładającego wykorzystanie infrastruktury Warsztatów Szkolnych jako regionalnego ośrodka egzaminacyjnego. EFRR/EFS

4.

Kontynuacja działań EFS w ramach organizacji szkoleń pozwalających uczniom na zdobycie dodatkowych kwalifikacji w posługiwaniu się oprogramowaniem CAD/INVENTOR, SEP, obróbki skrawaniem na maszynach konwencjonalnych i CNC, programowania sterowników PLC, operatorów wózków widłowych oraz wzięcia udziału w stażach zawodowych u pracodawców.

 

stopka