ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

 

Tarcza

Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach są zespołem szkół ponadpodstawowych i placówki oświatowo-wychowawczej o nazwie Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Ślązaczek”.

Siedzibą Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach są budynki przy ul. Sokolskiej 26. Organem prowadzącym jest Miasto Katowice. Nadzór pedagogiczny nad zespołem sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach. Placówka utrzymywana jest ze środków finansowych organu prowadzącego jako jednostka organizacyjna Miasta Katowice, działająca na zasadach jednostki budżetowej.  

W skład zespołu szkół wchodzą publiczne szkoły ponadpodstawowe: Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe – Technikum nr 17 oraz Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe – Szkoła Policealna nr 8.

Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe – Technikum nr 17 w pięcioletnim cyklu nauczania, w formie dziennej, kształci w zawodach:

technik analityk – symbol zawodu 311103;
technik elektronik – symbol zawodu 311408;
technik elektryk – symbol zawodu 311303;
technik energetyk – symbol zawodu 311307;
technik informatyk – symbol zawodu 351203;
technik mechanik – symbol zawodu 311504;
technik mechatronik – symbol zawodu 311410;
technik ochrony środowiska – symbol zawodu 325511;
technik teleinformatyk – symbol zawodu 351103.

W Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych – Technikum nr 17 – do roku szkolnego 2022/2023 prowadzone są oddziały dotychczasowego publicznego czteroletniego technikum dla absolwentów gimnazjów, którzy kształcą się w zawodach wymienionych powyżej.

Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe – Szkoła Policealna nr 8 może kształcić w formie stacjonarnej absolwentów liceum ogólnokształcącego lub branżowej szkoły II stopnia w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy o 1,5-rocznym okresie nauczania – symbol zawodu 325509. Aktualnie w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych – Szkole Policealnej nr 8 nie prowadzi się kształcenia z uwagi na brak naboru.

 

Do zadań Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Ślązaczek” należy:
- upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki jako aktywnej formy wypoczynku,
- zapewnienie gościom taniego noclegu, opieki wychowawczej i informacji krajoznawczo – turystycznej,
- prowadzenie doradztwa w zakresie turystyki i krajoznawstwa regionu,
- wspieranie organizacyjne pobytu zarówno grup, jak i osób indywidualnych.

 

stopka