Egzamin Zawodowy

Zgodnie z komunikatem dyrektora CKE z dnia 20 sierpnia 2020r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2021r.
dla podstaw programowych kształcenia w zawodach z 2012r. i 2017r. 

INFORMUJEMY: 

Egzaminy poprawkowe potwierdzające kwalifikacje w zawodzie 
Odbędą się w sesji K-213 
w terminie od 21 czerwca do 8 lipca 2021r. 

  • Egzamin pisemny – 22 czerwca 2021r.  
  • Egzamin praktyczny dla kwalifikacji w modelu „D” – 21 czerwca 2021r. 
  • Egzamin praktyczny dla pozostałych kwalifikacji – 23 czerwca do 8 lipca 2021r. 
  • Wyniki i świadectwa kwalifikacyjne wydawane będą w dniu: 31 sierpnia 2021r. 

Termin składania deklaracji na sesję czerwiec - lipiec 2021 
Formuła 2012 – do 21 lutego 2021r.
Formuła 2017 – do 7 lutego 2021r. 

po upływie powyższego terminu deklaracje nie będą przyjmowane 

Uczniowie, którzy wnioskują o dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu (posiadają orzeczenia, opinie lub zaświadczenia potwierdzające dysfunkcje wydane przez lekarza lub poradnie specjalistyczne) składają wraz z deklaracją kserokopie w/w dokumentów zgodnie z wytycznymi przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
Niezłożenie powyższych dokumentów skutkować będzie brakiem dostosowania na sesję egzaminacyjną czerwiec-lipiec 2021r. 

stopka